Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nauczyciele Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej są przeciwni włączeniu szkoły do zespołu szkół

Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej
z dnia 6 marca 2019 roku
Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce

W związku z podjętą przez Burmistrza Miejskiej Górki inicjatywą przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce poprzez włączenie jej z dniem 1 września 2019 roku do struktur Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce ( Pismo do rodziców uczniów CUW.0123.2.2019 z dnia 18.02.2019 roku) oraz podjętą w związku z tym przez Radę Miejską w Miejskiej Górce uchwałą z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zamiaru włączenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce, realizując obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce negatywnie opiniuje zamiar włączenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce. Rada Pedagogiczna nie zgadza się z argumentami zawartymi w uzasadnieniu ww. uchwały oraz z niedopuszczalną formą wprowadzenia zmian, bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii w tak ważnej kwestii. Swoje stanowisko i uwagi zawieramy w poniższych punktach.

 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce ma swoją historię, przez lata wypracowała swoją tożsamość i tradycje. Szkoła ma patrona,  sztandar, ceremoniał szkolny, logo, chór szkolny „Metrum”, przyznaje środowiskowe tytuły „Przyjaciel szkoły” i „Godny Zaufania”. Mamy w pełni uzasadnione obawy, że włączenie w zespół spowoduje zaprzepaszczenie naszego wieloletniego dorobku.
 2. Realizując obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo stwierdzamy, że  łączenie uczniów w tak różnym wieku  może spowodować u młodszych dzieci napięcia i niekomfortowe dla nich sytuacje. Powszechnie wiadomo, że im większa szkoła tym więcej problemów wychowawczych, trudniej uczniom zapewnić bezpieczeństwo  i dostrzec problemy wychowawcze (np. tzw. fala, depresja, uzależnienia, konflikty, agresja). Uczniowie klas starszych poruszają między sobą tematy, które są nieodpowiednie dla uczniów klas młodszych (choćby jako przypadkowych odbiorców). Czy tego oczekują rodzice?
 3. W treści uchwały podkreśla się głównie aspekt optymalnego wykorzystania budynków i kadry, a zupełnie pomija się ucznia i jego dobro. Radni powinni dbać o najmłodszych obywateli gminy, a nie szukać oszczędności ich kosztem. Prowadzenie przede wszystkim szkół podstawowych (nie szkół ponadpodstawowych) jest podstawowym obowiązkiem gminy.
 4. Burmistrz Miejskiej Górki na spotkaniach ze środowiskiem nigdy wcześniej nie sygnalizował mających nastąpić zmian organizacyjnych. Odbieramy to jako nieliczenie się z naszym zdaniem. W planach łączenia szkół pominięto  konsultacje z rodzicami i nauczycielami. Rodzice zostali powiadomieni o łączeniu szkół pismem z dnia 18.02.2019 roku, natomiast nauczyciele  mogli się o tej decyzji dowiedzieć jedynie z artykułu prasowego. Ogólna dezinformacja udziela się nawet uczniom klas VII-VIII, do których docierają niusy o odwołaniu dyrektora szkoły podstawowej. Czy to pozostanie bez wpływu na autorytet nauczycieli i dyrektora?  Gdyby prowadzono takie konsultacje, być może nie doszłoby do zaistniałej sytuacji.
 5. Aktualnie korzystamy z izb lekcyjnych w Zespole Szkół, jednak to co otrzymaliśmy do dyspozycji znacznie odstaje od warunków jakimi dysponuje szkoła podstawowa. Poprzez swoją aktywność  i zaangażowanie, wsparcie rodziców oraz udział w projektach wzbogaciliśmy bazę szkoły. Sale dydaktyczne Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka, wyznaczone dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej (klasy VII- VIII)  są niedoposażone w sprzęt, ze starymi i nieodpowiednimi do potrzeb uczniów meblami. Niektóre sale nie nadają się do prowadzenia zajęć lekcyjnych z całą klasą (np. sala 34 wykorzystywana była dotychczas przez uczniów Zespołu Szkół do zajęć z podziałem na grupy, natomiast sala 37 jest mała, duszna  i nieodpowiednia dla klasy integracyjnej). Optymalnym rozwiązaniem byłoby umieszczenie naszych uczniów na jednym poziomie (np. parter). Jednak ze względu na brak zrozumienia naszych racji i dobrej woli uczniowie klas VII i VIII zostali rozmieszczeni na dwóch poziomach. co spowodowało znaczne rozproszenie ich po budynku i uniemożliwia nauczycielom sprawowanie nad nimi należytej kontroli.  Kontakt ze starszą młodzieżą negatywnie wpłynął na zachowanie naszych uczniów, stali się bardzo podatni na negatywne zachowania starszych kolegów (np. nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych – zagrożenie fonoholizmem, niewychodzenie na przerwy na boisku - bo tak funkcjonują uczniowie zespołu szkół, naśladowanie negatywnych zachowań).
 6. Bezzasadny jest argument dotyczący optymalnej organizacji zajęć lekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, które odbywać się będą  tylko na jedną zmianę. Plan zajęć został ustalony w porozumieniu miedzy dyrektorami szkół i nie wymaga dodatkowych korekt. W szkole podstawowej zajęcia odbywają się na jedną zmianę i patrząc perspektywicznie, przy zmniejszającym się naborze uczniów do klas pierwszych, nigdy nie będzie zagrożenia dwuzmianowością. Warunki w budynku szkoły  podstawowej są i będą wystarczające, ponieważ sukcesywnie zmniejsza się liczba uczniów. Liczba sal w szkole jest następująca: poziom 0 - 3 sale, poziom I - 6 sal, poziom II - 9 sal, razem 18 sal. Od września będzie 18 oddziałów (kl. 0-VI). Dodatkowo zwalniają się sale lekcyjne wtedy, gdy uczniowie korzystają z sali gimnastycznej na lekcjach wychowania fizycznego oraz z sal podczas zajęć językowych i informatyki. Jesteśmy w stanie od nowego roku szkolnego pomieścić także klasy  siódme, więc w budynku Zespołu Szkół możemy zostawić  tylko  3 klasy ósme.
 7. Nie jest prawdą, że połączenie szkół zapewni łatwiejszą możliwość korzystania z bazy dydaktycznej. Już teraz bez problemów korzystamy z pracowni przedmiotowych, językowych oraz infrastruktury sportowej. Wystarczy tylko dobra wola i porozumienie. Uczniowie szkoły podstawowej, bardzo dobrze czują się w „swoim” budynku, co przy połączeniu może ulec zmianie.  Nasze sale lekcyjne są bardzo dobrze wyposażone ( przy dużym zaangażowaniu rodziców). Dyrektor Zespołu Szkół może rozdysponować inny przydział sal tak, że  uczniowie  Branżowej Szkoły czy  Liceum Ogólnokształcącego mogą wykorzystywać nasze sale.
 8. Dotychczasowe funkcjonowanie klas VII - VIII w budynku Zespołu Szkół w żadnym wypadku nie potwierdza, że optymalnym rozwiązaniem jest zarządzanie budynkami przez jednego dyrektora. Wystarczy tylko zrozumienie i chęć współpracy dla dobra dzieci. Aktualnie część zajęć lekcyjnych odbywa się w hali gimnastycznej, którą też  zarządza inny dyrektor i nie stanowi to problemu.
 9. Uważamy, że dotychczasowa sieć szkół, szczególnie obwód Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce nie wymaga zmian pod względem obniżenia kosztów wskazanych w uzasadnieniu do uchwały. Do naszej szkoły uczęszcza wielu uczniów spoza obwodu szkoły (43 dzieci - prawie 10%), co świadczy o wysokim poziomie edukacyjnym oraz bogatej ofercie szkoły (m.in. klasy integracyjne). Łączna liczba dzieci  ma istotny wpływ na wysokość subwencji oświatowej. 
 10. Wspomniana w uzasadnieniu obsługa finansowo księgowa jest wspólna dla obu szkół, a pensja dyrektora nie stanowi tak znacznego obciążenia budżetu. Oszczędności można szukać w nadmiernym rozbudowaniu oddziałów i przydziału godzin w innych szkołach, który powinien być proporcjonalny do liczby uczniów. Subwencja „idzie za uczniem”, więc nasza szkoła przy takiej liczbie uczniów jest w stanie się utrzymać. Zdajemy sobie sprawę, że od lat naszym kosztem utrzymywane są w gminie małe, nierentowne szkoły.
 11. Towarzyszące przekształceniu zmiany organizacyjne (np. system informatyczny szkoły, e-dziennik, kadry), nowe umowy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz szkoły będą stanowiły dodatkowe finansowe obciążenie budżetu nowego zespołu, na pewno znacznie większe niż  tzw. czternastka dla nauczycieli.
 12. Nie zgadzamy się z argumentem, że dyrektor zespołu będzie miał lepszą możliwość prowadzenia długofalowej polityki kadrowej, ponieważ polityka kadrowa została dogłębnie przeanalizowana w momencie likwidacji gimnazjum (dzięki dużemu zaangażowaniu Zarządu Oddziału ZNP). Wielu nauczycieli Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce uzupełniło swoje kwalifikacje, otrzymując znaczne dofinansowanie z budżetu szkoły, zgodnie z zapotrzebowaniem, co przy połączeniu szkół może okazać się „daremnym trudem”  i stratą pieniędzy.
 13. Integracja środowiska nauczycieli, uczniów i rodziców nigdy nie była problemem. Zawsze mieliśmy poczucie jedności. Szkoła Podstawowa w Miejskiej Górce  jest szkołą bardzo dobrze zintegrowaną, a wprowadzenie do jej struktur uczniów ze szkoły branżowej i liceum zwiększy dysproporcje wiekowe co znacznie zaburzy prawidłowy rozwój i funkcjonowanie naszych uczniów. Jako szkoła bardzo dobrze integrujemy się ze środowiskiem lokalnym organizując festyny rodzinne czy zabawy dla rodziców. Jesteśmy bardzo dobrze postrzegani w środowisku, jesteśmy zapraszani do udziału w imprezach środowiskowych ( Niemarzyn, Dąbrowa, Roszkowo, Miejska Górka) co w  znacznym stopniu wpływa na promocję szkoły.
 14. Argument dotyczący  utrzymania i kontynuacji nauki w szkołach ponadpodstawowych nie znajduje uzasadnienia w rzeczywistości, ponieważ nasi absolwenci już wcześniej wybierali i aktualnie wybierają głównie naukę w Liceum Ogólnokształcącym lub Zasadniczej Szkole Zawodowej, a w tym roku szkolnym ok. 20 uczniów wybrało Branżową Szkołę I stopnia w Miejskiej Górce.
 15. W Szkole Podstawowej w Miejskiej  Górce uczą się od wielu lat dzieci niepełnosprawne. Funkcjonowały tu klasy specjalne, a teraz klasy integracyjne. Z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracuje dobrze przygotowana kadra pedagogiczna. Bardzo wielu rodziców zdecydowało, że ich niepełnosprawne dzieci, mające możliwość nauki  w szkole ogólnodostępnej wybiera odpowiednią formę kształcenia w naszej placówce. To tu od lat efektywnie wspieramy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Wspieramy integrację pomiędzy uczniami jednej klasy, a także całej szkoły. Budujemy integrację pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Rodzice mają przekonanie, że zapewniają swoim niepełnosprawnym dzieciom nauczanie w przyjaznym środowisku. Rodzice wybierając dla swoich dzieci naszą szkołę doceniają w niej dobrą organizację, przyjazną atmosferę, ciepło i możliwość bycia  blisko z rówieśnikami, dzięki którym nabywają  umiejętności społeczne. Czy tak będzie po zmianach?